ติดต่อเรา

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล แพด อำเภอ

คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  โทรศัพท์๐๔๒-๙๘๑๐๔๗ โทรสาร ๐๔๒-๗๙๑๐๔๗

website   ==>> www.suksa.ac.th

fanpage ==>>  https://www.facebook.com/pagesuksa

 

Facebook Comments