การงานอาชีพฯ


นางสาวธัญลักษณ์  ศรีระวรรณ

ครู คศ.๑


นายวุฒิพงษ์   ชื่นบุญชู

ครู คศ.๑


นายอนุพงษ์  ปิ่นแก้ว

ครู คศ.๑


นางสาวเปรมจิตลดา   สุภาษร

ครูผู้ช่วย


นายธรรมรัตน์  บับพาน

พนักงานราชการ


Facebook Comments