วิทยาศาสตร์


นางนิยดา  ทบอาจ

ครู คศ.๑


นางจันจิรา   โลลังกา

ครู คศ.๑


นางสาวพนิดา   กวยตะคุ

ครูผู้ช่วย


นายณัฐศักดิ์  การุณ

ครูผู้ช่วย


นางสาวนัฐถา   สารโพคา

ครูอัตราจ้าง


 

นางสาวโชติกา  วงศ์ละคร

ครูอัตราจ้าง

Facebook Comments