สังคมศึกษาฯ


นางสาวมาลินี  คำภักดี

ครู คศ.๑


นายเอกพจน์   บุญเฉลียว

ครูผู้ช่วย


นายเทพพิทักษ์  ผลจันทร์

ครูผู้ช่วย


Facebook Comments