ประวัติโรงเรียน

 

              ๑.๑ ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ในเนื้อที่จำนวน ๖๒ ไร่ โดยได้รับบริจาคจาก

๑. นายทองดี เทพรักษ์

๒. นายจำปา บับพาน

๓. นายม้าว บับพาน

แต่เนื่องจากยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้อาศัยศูนย์พัฒนาตำบลแพด เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยเปิดทำการสอนจำนวน ๑ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๗ คน ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๘ ทางราชการได้มีคำสั่งให้ นายกมล ทัศนศร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีครูที่ได้รับการบรรจุใหม่อีกจำนวน ๖ คน จากนั้นได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแพด ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน ๑ หลัง เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จก็ได้ย้ายนักเรียนเข้ามาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๔ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๐๗ คน ผู้อำนวยการ ๑ คน ข้าราชการครู ๑๘ คน พนักงานราชการ ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน นักการภารโรง ๒ คน รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๒๙ คน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายธนกร แก้วบัวสา

            ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

Facebook Comments