วิสัยทัศน์/พันธกิจ

. วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง

 

. พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และมีคุณลักษณะ                  อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                   เป็นสำคัญ

๔. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 

. เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

๒. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

๓.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                  เป็นสำคัญ

๔. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๖. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

.

. กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู นักเรียน และชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

 

.๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย ไหว้งาม ประหยัด พอเพียง

.๖ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                   รักษ์วัฒนธรรมไทย

Facebook Comments